Úvodná strana > Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Vážený zákazník, z dôvodu skvalitnenia služieb a pre lepšiu prehľadnosť, vyplňte prosím reklamačný formulár. Bude Vám pridelené číslo a na Váš email Vám v priebehu 24h príde potvrdenie o akceptovaní. O ďalšom priebehu budete informovaný emailom, alebo telefonicky.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).

Čo robiť, keď sa vyskytne porucha na zakúpenom tovare?

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar: 

1. vyplní reklamačný formulár zde

2. tovar zašlite na adresu prevádzky:

eFitness, Reklamačné oddelenie, Radlická 220, Praha 5, 158 00, Česká republika

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Ako dlho budem čakať?

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka (najčastejšie emailom) o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. 30dní.

Záručná doba je stanovená legislatívou SR. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa 108/2000 paragraf 12 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 kalndářních dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Kupujúcemu odporúčame vykonať nasledovné:

1) Odoslať list (najlepšie e-mailom na adresu reklamace@efitness.sk) s textom: Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa: ............ číslo: (prípadne číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: ...................... Dátum a podpis.

2) Tovar doručiť na adresu predajne spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.

eFitness, Reklamačné oddelenie, Radlická 220, Praha 5, 158 00, Česká republika

Tovar odosielaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, smie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzaté .V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. Zloženkou úhradu poskytnúť nemožno.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Kupujúcemu bude vrátená čiastka podľa faktúry, z ktorej bude odpočítaná reálna cena dopravy.Podporujeme